Všeobecné obchodní podmínky


Monika Goldová – kosmetika, permanentní make –up, IČ: 07028407, místo provozovny Provaznická 90, 70030, Ostrava – Hrabůvka


1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb v salonu Mona a kupujícími poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „studio - salon“.

1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo ve studiu na základě platného živnostenského oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS, nebo prostřednictvím zprávy přes FB kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami studia. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.

1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Objednávky služeb a produktů

2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně, telefonicky. Dohodnutý termín je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2.2. Přeobjednání
Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte mě o tom předem telefonicky nebo SMS nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.

2.3. Předčasný příchod
K čekání jsou v našem studiu určeny prostory čekárny. Prosíme Vás o ohleduplnost, probíhá-li ve vedlejší místnosti ošetření, abychom nebyli při práci rušeni.

2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník po dohodnutém termínu, bude služba provedena ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Berte prosím na vědomí, že u některých služeb kratšího časového rozsahu (45 minut a méně) výše uvedené aplikovat nelze a pokud dorazíte s více než 10minutovým zpožděním, k čerpání služby již dojít nemusí.

2.5. Absence zákazníka
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazuji si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat. Má-li zákazník dárkový certifikát na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný. Je-li dárkový poukaz vystaven na nominální částku, je částka v hodnotě objednané služby k tomuto datu odečtena z hodnoty certifikátu.

2.6. Permanentní make-up
Aplikace permanentního makeupu se řídí Smlouvou o provedení aplikace permanentního makeupu. Odstranění permanentního makeupu se řídí Smlouvou o provedení odstranění permanentního makeupu. Výše zmíněné smlouvy uzavírá salon se zákazníkem po předešlé konzultaci, nejpozději v den provedení této služby.

2.7. Odmítnutí služby
Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši...)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.

2.8. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

3. Uživatelský účet

3.1. Při rezervaci a při objednávání služeb je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v mailu,tel. či sms a při objednávání termínu jsou salonem považovány za správné. Správnost údajů salon neověřuje.

3.2. Přístup k mailovému účtu studiu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně osobních informací poskytnutých v mailové komunikaci a bere na vědomí, že studio nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

4. Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené v prostoru studia naše studio neručí.

5. Ceníky

Jsou k nahlédnutí ve studiu a na webových stránkách studia. Ceny platí pro základní provozní dobu v pracovních dnech od pondělí do neděle. Nejsem plátce DPH.

6. Dárkový poukaz

6.1. Použití dárkového poukazu U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy. Použití dárkového poukazu určeného na konkrétní službu je možné pouze na službu uvedenou na poukazu bez možnosti záměny za jinou. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.

6.2. Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.

6.3. Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Certifikát lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést minimálně 14 dnů před koncem platnosti dárkového poukazu.

7. Reklamace služeb

7.1.Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby. Reklamace se podává písemně na adresu studia. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

7.2.Produkty lze reklamovat pouze v původním balení a neotevřené a to v zákonné době a zákonným způsobem.

8. Ochrana osobních údajů

8.1 Podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“) Klient souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, poskytnuté v rámci kosmetického ošetření nebo při aplikaci/odstranění permanentního make-upu, byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány a uchovány za účelem evidence. Klient souhlasí s tím, aby Monika Goldová zpracovala jeho osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném. Zároveň si je Klient vědom toho, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a je oprávněn jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemnou formou. Klient souhlasí s pořizováním fotografií, eventuálně videozáznamů během kosmetického ošetření nebo při aplikaci/odstranění permanentního make-upu a jejich uveřejněním na webových stránkách nebo na účtě sítě Facebook a Instagram Moniky Goldové (podle zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, ochrana osobnosti §12).

9. Platnost a účinnost

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 27.5.2019.